Autor – Imanuel Kant

 

Ukupno 3

Strana 1 od 1

 

Kritika čistoga uma
 

Imanuel Kant

1. Kritika čistoga uma

Ob­ja­vlje­na 1781. go­di­ne i iza­z­va­la je ve­li­ku pa­žnju u fi­lo­zof­skim kru­go­vi­ma, nje­na vred­nost osta­la je neo­spor­na i do da­nas. Me­đu­tim, ako jed­na teorija ima... ceo tekst Ceo opis knjige

1980 din, 17.22 €, 22.00 $

 

Kritika moći suđenja
 

Imanuel Kant

2. Kritika moći suđenja

Kantova kritička filozofija ima tri oblika: kao kritika teorijskog uma, kao kritika praktičnog uma i kao kritika moći suđenja. Kritika teorijskog uma predstavlja Kantovu... ceo tekst Ceo opis knjige

1600 din, 13.91 €, 17.78 $

 

Zasnivanje metafizike morala
 

Imanuel Kant

3. Zasnivanje metafizike morala

Ovo delo, neveliko po obimu, predstavlja neku vrstu okosnice Kantovog učenja. Kant svoju etiku konstruiše služeći se terminima i idejama poput; dužnosti, poštovanja, zakona... ceo tekst Ceo opis knjige

495 din, 4.30 €, 5.50 $