Oblasti Polovne knjige Popularna psihologija, polovne

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari – polovna knjiga

 

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari – polovna knjiga
Autor: Karlson Ričard Spisak svih knjiga  
Prevod: Reljić Magdalena  
ISBN: 978-86-7878-060-8  
Format:  
Strana: 207  
Povez: Broširan  
Izdavač: Alnari Spisak svih izdanja  
Godina: 2007.  

 

Cena: 650 din, 5.65 €, 7.22 $

 

 

Na­kon pro­da­tih 21 mi­li­o­na pri­me­ra­ka ši­rom sve­ta, knji­ga Ne gu­bi­te živ­ce zbog ma­lih stva­ri, Ri­čar­da Kar­lso­na, po­mo­gla je mi­li­o­ni­ma lju­di da pro­me­ne svo­je po­i­ma­nje ži­vo­ta i na­či­ne re­ša­va­nja naj­do­sad­ni­jih ži­vot­nih pro­blem­či­ća.

Iz­di­za­nje iz­nad 'ma­lih stva­ri' u na­me­ri da do­bi­je­mo bo­lji po­gled na pro­blem, omo­gu­ći­lo nam je da ži­vi­mo pot­pu­ni­je i mir­ni­je. Ali - ka­ko ne gu­bi­ti živ­ce zbog ve­li­kih stva­ri? U svo­joj no­voj knji­zi, Kar­lson go­vo­ri upra­vo o to­me: o ve­li­kim ži­vot­nim bri­ga­ma. Sa nje­go­vim za­štit­nič­kim zna­kom, mu­drim i bla­go­tvor­nim to­nom, on is­tra­žu­je na­či­ne re­ša­va­nja ne­ve­ro­vat­no te­ških te­ma ko­je nam ži­vot ba­ca u li­ce, uklju­ču­ju­ći po­mi­re­nje sa smr­ću vo­lje­ne oso­be, za­tim ka­ko raz­vod mo­že da uti­če na va­šu po­ro­di­cu i pri­ja­te­lje, su­o­ča­va­nje sa bo­le­šću u va­šem ili tu­đem slu­ča­ju, re­ša­va­nje po­te­ško­ća na po­slu i hva­ta­nje u ko­štac sa fi­nan­sij­skim ne­u­spe­si­ma.

Kar­lson nu­di is­kre­ne sa­ve­te o to­me ka­ko da ne gu­bi­te živ­ce zbog ve­li­kih stva­ri, po­red osta­log i ovo: –Uči­te iz ve­li­kih stva­r –Za­pi­taj­te se “Ho­će li ovo bi­ti va­žno za go­di­nu da­na – Raz­mi­sli­te o re­či­ma, “Mo­ra­te da da­te pri­mer pro­me­ne ka­kvu že­li­te da vi­di­te” Pri­pre­mi­te se i oslo­bo­di­te se.

 

Izbor iz iste oblasti

 

Kako da vas ljudi zavole za 90 sekundi. polovna
 

Nikolas Butman

Kako da vas ljudi zavole za 90 sekundi. polovna

Naučite veštine trenutnog zadobijanja naklonosti. U ovom bestseleru, koji dokazuje da skeptici greše, iznet je program Nikolasa Butmana o komuniciranju s drugima licem u lice... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Priručnik za raspuštenice - polovna knjiga
 

Svetlana Đokić

Priručnik za raspuštenice - polovna knjiga

Ova knjiga je mapa za snalaženje u lavirintu vlastitih zabluda kojima robujemo kada smo zaljubljene, razočarane, ostavljene. Posle ovog štiva nijedna žena više nema pravo da... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Psihologija uspeha 1-3 – polovna knjiga
 

Dejl Karnegi

Psihologija uspeha 1-3 – polovna knjiga

Trilogija, privatno izdanje, Zagreb 1981. god. Stanje knjiga je veoma dobro. Dejl Karnegi... ceo tekst Ceo opis knjige

 

(Ne)logičan izbor, polovna knjiga
 

Den Arijeli

(Ne)logičan izbor, polovna knjiga

Skrivene sile koje oblikuju naše odluke – kada je u pitanju donošenje odluka, uglavnom mislimo da imamo kontrolu nad svojim životom i da pravimo racionalne izbore... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Ako je život igra ovo su pravila – polovna knjiga
 

Čeri Karter-Skot

Ako je život igra ovo su pravila – polovna knjiga

Verovatno smo se svi u teškim trenucima ponekad upitali: Zašto izgleda da jedino ja ne znam kako se igra ova igra života? Čeri Karter Skot korporativni instruktor i konsultant... ceo tekst Ceo opis knjige