Oblasti Polovne knjige Popularna psihologija, polovne

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari – polovna knjiga

 

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari – polovna knjiga
Autor: Karlson Ričard Spisak svih knjiga  
Prevod: Reljić Magdalena  
ISBN: 978-86-7878-060-8  
Format:  
Strana: 207  
Povez: Broširan  
Izdavač: Alnari Spisak svih izdanja  
Godina: 2007.  

 

Trenutno nema na stanju

 

 

Na­kon pro­da­tih 21 mi­li­o­na pri­me­ra­ka ši­rom sve­ta, knji­ga Ne gu­bi­te živ­ce zbog ma­lih stva­ri, Ri­čar­da Kar­lso­na, po­mo­gla je mi­li­o­ni­ma lju­di da pro­me­ne svo­je po­i­ma­nje ži­vo­ta i na­či­ne re­ša­va­nja naj­do­sad­ni­jih ži­vot­nih pro­blem­či­ća.

Iz­di­za­nje iz­nad 'ma­lih stva­ri' u na­me­ri da do­bi­je­mo bo­lji po­gled na pro­blem, omo­gu­ći­lo nam je da ži­vi­mo pot­pu­ni­je i mir­ni­je. Ali - ka­ko ne gu­bi­ti živ­ce zbog ve­li­kih stva­ri? U svo­joj no­voj knji­zi, Kar­lson go­vo­ri upra­vo o to­me: o ve­li­kim ži­vot­nim bri­ga­ma. Sa nje­go­vim za­štit­nič­kim zna­kom, mu­drim i bla­go­tvor­nim to­nom, on is­tra­žu­je na­či­ne re­ša­va­nja ne­ve­ro­vat­no te­ških te­ma ko­je nam ži­vot ba­ca u li­ce, uklju­ču­ju­ći po­mi­re­nje sa smr­ću vo­lje­ne oso­be, za­tim ka­ko raz­vod mo­že da uti­če na va­šu po­ro­di­cu i pri­ja­te­lje, su­o­ča­va­nje sa bo­le­šću u va­šem ili tu­đem slu­ča­ju, re­ša­va­nje po­te­ško­ća na po­slu i hva­ta­nje u ko­štac sa fi­nan­sij­skim ne­u­spe­si­ma.

Kar­lson nu­di is­kre­ne sa­ve­te o to­me ka­ko da ne gu­bi­te živ­ce zbog ve­li­kih stva­ri, po­red osta­log i ovo: –Uči­te iz ve­li­kih stva­r –Za­pi­taj­te se “Ho­će li ovo bi­ti va­žno za go­di­nu da­na – Raz­mi­sli­te o re­či­ma, “Mo­ra­te da da­te pri­mer pro­me­ne ka­kvu že­li­te da vi­di­te” Pri­pre­mi­te se i oslo­bo­di­te se.

 

Izbor iz iste oblasti

 

Piterovo načelo, polovna
 

Lorens Peter, Rejmond Hal, Robert Saton

Piterovo načelo, polovna

Polovna knjiga ali očuvana i bez oštećenja. Kako funkcioniše hijerarhija u poslu? Kako napredak prouzrokuje nesreću? Zašto sudovi sprovode nepravdu? Piterovi... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Gimnastika uma - osvestite sopstveni um, polovna knjiga
 

Grupa autora

Gimnastika uma - osvestite sopstveni um, polovna knjiga

Tokom najvećeg dela života naš um funkcioniše po obrascu automatskog delovanja. Poput turiste koji sve glasnije ponavlja iste reči ako ga meštanin ne razume, i mi smo skloni... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Gerila marketing, polovna knjiga
 

Džej Konrad Levinson

Gerila marketing, polovna knjiga

Jednostavne i jeftine strategije za ostvarivanje velikog profita od vašeg malog biznisa. Kada je Gerila marketing prvi put objavljen 1983. godine, Džej Levinson je iz korena promenio marketing... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Ma kuliraj, polovna knjiga
 

Entoni E. Volf Ph.D.

Ma kuliraj, polovna knjiga

Kako preživeti pubertet. Vodič za roditelje. Doktor Volf, radeći trideset godina sa tinejdžerima i njihovim roditeljima, prenosi svoja iskustva i pomaže odraslim... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari – polovna knjiga
 

Karlson Ričard

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari – polovna knjiga

Na­kon pro­da­tih 21 mi­li­o­na pri­me­ra­ka ši­rom sve­ta, knji­ga Ne gu­bi­te živ­ce zbog ma­lih stva­ri, Ri­čar­da Kar­lso­na, po­mo­gla je mi­li­o­ni­ma lju­di... ceo tekst Ceo opis knjige