Oblasti Polovne knjige Popularna psihologija, polovne

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari – polovna knjiga

 

Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari – polovna knjiga
Autor: Karlson Ričard Spisak svih knjiga  
Prevod: Reljić Magdalena  
ISBN: 978-86-7878-060-8  
Format:  
Strana: 207  
Povez: Broširan  
Izdavač: Alnari Spisak svih izdanja  
Godina: 2007.  

 

Cena: 650 din, 5.65 €, 7.22 $

 

 

Na­kon pro­da­tih 21 mi­li­o­na pri­me­ra­ka ši­rom sve­ta, knji­ga Ne gu­bi­te živ­ce zbog ma­lih stva­ri, Ri­čar­da Kar­lso­na, po­mo­gla je mi­li­o­ni­ma lju­di da pro­me­ne svo­je po­i­ma­nje ži­vo­ta i na­či­ne re­ša­va­nja naj­do­sad­ni­jih ži­vot­nih pro­blem­či­ća.

Iz­di­za­nje iz­nad 'ma­lih stva­ri' u na­me­ri da do­bi­je­mo bo­lji po­gled na pro­blem, omo­gu­ći­lo nam je da ži­vi­mo pot­pu­ni­je i mir­ni­je. Ali - ka­ko ne gu­bi­ti živ­ce zbog ve­li­kih stva­ri? U svo­joj no­voj knji­zi, Kar­lson go­vo­ri upra­vo o to­me: o ve­li­kim ži­vot­nim bri­ga­ma. Sa nje­go­vim za­štit­nič­kim zna­kom, mu­drim i bla­go­tvor­nim to­nom, on is­tra­žu­je na­či­ne re­ša­va­nja ne­ve­ro­vat­no te­ških te­ma ko­je nam ži­vot ba­ca u li­ce, uklju­ču­ju­ći po­mi­re­nje sa smr­ću vo­lje­ne oso­be, za­tim ka­ko raz­vod mo­že da uti­če na va­šu po­ro­di­cu i pri­ja­te­lje, su­o­ča­va­nje sa bo­le­šću u va­šem ili tu­đem slu­ča­ju, re­ša­va­nje po­te­ško­ća na po­slu i hva­ta­nje u ko­štac sa fi­nan­sij­skim ne­u­spe­si­ma.

Kar­lson nu­di is­kre­ne sa­ve­te o to­me ka­ko da ne gu­bi­te živ­ce zbog ve­li­kih stva­ri, po­red osta­log i ovo: –Uči­te iz ve­li­kih stva­r –Za­pi­taj­te se “Ho­će li ovo bi­ti va­žno za go­di­nu da­na – Raz­mi­sli­te o re­či­ma, “Mo­ra­te da da­te pri­mer pro­me­ne ka­kvu že­li­te da vi­di­te” Pri­pre­mi­te se i oslo­bo­di­te se.

 

Izbor iz iste oblasti

 

(Ne)logičan izbor, polovna knjiga
 

Den Arijeli

(Ne)logičan izbor, polovna knjiga

Skrivene sile koje oblikuju naše odluke – kada je u pitanju donošenje odluka, uglavnom mislimo da imamo kontrolu nad svojim životom i da pravimo racionalne izbore... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Ma kuliraj, polovna knjiga
 

Entoni E. Volf Ph.D.

Ma kuliraj, polovna knjiga

Kako preživeti pubertet. Vodič za roditelje. Doktor Volf, radeći trideset godina sa tinejdžerima i njihovim roditeljima, prenosi svoja iskustva i pomaže odraslim... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Veština jasnog mišljenja, polovna knjiga
 

Rolf Dobeli

Veština jasnog mišljenja, polovna knjiga

Izuzetno domišljata knjiga koja nas uvodi u suštinu ljudskog mišljenja. Pedeset dve greške u mišljenju koje je bolje prepustiti drugima. Naš mozak prilagođen je životu lovaca... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Srećni i kad je teško, polovna knjiga
 

Endru Metjuz

Srećni i kad je teško, polovna knjiga

Ako ste se nekada zapitali zašto svi računi pristižu istovremeno, ili zašto crveno svetlo traje pola dana baš kad kasnite na sastanak, ili vam se desilo da vozite krntiju... ceo tekst Ceo opis knjige

 

Originalni, polovna knjiga
 

Adam Grant

Originalni, polovna knjiga

Kroz primere o uspešnim poslovnim poduhvatima, sportu i politici, Grant prikazuje kako prepoznati originalnu ideju koju imate ili koju vam predstavlja neko drugi. Upućuje... ceo tekst Ceo opis knjige